Polityka Prywatności

EN  I  PL

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zupagrafika Martyna Sobecka z siedzibą Plac Wolności 8/8, 61-738
Poznań NIP: 7642457963, REGON: 366544162. Kontakt Administratorem Danych Osobowych w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod
adresem e-mail: distribution@zupagrafika.com

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Zupagrafika przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Regulacją, która stanowi źródło praw i obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe jak i podmiotów, których dane są przetwarzane jest w głównej mierze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

W celu wykonania usług świadczonych przez Zupagrafika, w szczególności zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• Imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• adres dostawy i numer telefonu
• nazwa firmy i numer NIP (w przypadku zakupów jako przedsiębiorca).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu dokonania odpowiedzi na pytania przekazywane przez adresy kontaktowe (distribution@zupagrafika.com, zupagrafika@gmail.com) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• Imię nazwisko (w przypadku ich podania)
• adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
W celu przesyłania powiadomień e-mail przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli uprzednio osoba wyraziła taką zgodę; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes;

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• Imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• adres zamieszkania,
• numer NIP (jeśli był podany)

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

III. Prawo wycofania zgody

• Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
• Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
• wysłać maila bezpośrednio na adres: distribution@zupagrafika.com
Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

IV. Wymóg podania danych osobowych

• Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
• Aby dokonać jakichkolwiek zapytań, konieczne jest podanie imienia/nazwiska oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Pana/Pani zapytanie.
• Aby zawrzeć umowę sprzedaży, konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy, oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie podjąć działań zmierzających do zawarcia umowy.
• Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za towary, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem
imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Cena za towary w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

VI. Odbiorcy danych osobowych

• Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami, którzy realizują usługi, w tym firmom obsługującym szybkie płatności, firmie doradztwa księgowego, firmie hostingowej.
• Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Dane płatnicze

Wszelkie płatności przetwarzane są za pomocą serwisów PayPal, PayU, Stripe i Foxy.io. Polityka prywatności serwisów dostępna jest pod linkiem
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full oraz na stronach internetowych poszczególnych serwisów.
Jednocześnie informujemy, iż nie pozyskujemy i nie przechowujemy danych kart płatniczych. Te informacje pozyskiwane są tylko i wyłącznie przez serwisy PayPal, Stripe, PayU i Foxy.io, a proces pozyskiwania i przechowywania podlega zasadom polityki prywatności tego serwisu.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
• Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
• trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczących sprzedaży;
• 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

IX. Uprawnienia podmiotów danych

• Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres disitribution@zupagrafika.com

X. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


Polityka Cookies

Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają tej Witrynie osiągnąć cele opisane poniżej. Takie technologie pozwalają Właścicielowi na dostęp i przechowywanie informacji (na przykład za pomocą plików cookie) lub korzystanie z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji z niniejszą Witryną.

Dla uproszczenia, wszystkie takie technologie są zdefiniowane w niniejszym dokumencie jako „Trackery” – chyba że istnieje powód do rozróżnienia. Na przykład, chociaż pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, nieprecyzyjne byłoby mówienie aplikacji mobilnych, ponieważ są one trackerem opartym na przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „Cookies” jest używany tylko wtedy, gdy ma na celu wskazanie konkretnego typu modułu śledzącego.

Niektóre cele, do których wykorzystywane są Trackery, mogą również wymagać zgody Użytkownika, w zależności od obowiązującego prawa. Za każdym razem, gdy wyrażona jest zgoda, można ją dobrowolnie wycofać w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Ta Witryna wykorzystuje Trackery zarządzane bezpośrednio przez Właściciela (tzw. Trackery „first-party”) oraz Trackery, które umożliwiają usługi świadczone przez stronę trzecią (tzw. Trackery „strony trzeciej”). O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, dostawcy zewnętrzni mogą uzyskać dostęp do zarządzanych przez nich Trackerów. Okresy ważności i wygaśnięcia plików cookie i innych podobnych modułów śledzących mogą się różnić w zależności od czasu życia ustawionego przez Właściciela lub odpowiedniego dostawcę. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez Użytkownika. Oprócz tego, co określono w opisach w ramach każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą znaleźć bardziej precyzyjne i aktualne informacje dotyczące specyfikacji życia, a także wszelkie inne istotne informacje - takie jak obecność innych Trackerów - w powiązanych politykach prywatności odpowiednich zewnętrznym dostawcom lub kontaktując się z Właścicielem.

Czynności ściśle niezbędne do działania tej Witryny i świadczenia Usługi

Ta Witryna wykorzystuje tak zwane „techniczne” pliki cookie i inne podobne narzędzia śledzące do wykonywania czynności, które są ściśle niezbędne do działania lub świadczenia Usługi.

Inne czynności związane z korzystaniem z Trackerów

Pomiar

Niniejsza Witryna wykorzystuje moduły śledzące do mierzenia ruchu i analizowania zachowań Użytkowników w celu ulepszenia Usługi

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Jak zarządzać preferencjami i udzielać lub cofać zgodę

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami dotyczącymi Trackerów oraz udzielania i wycofywania zgody, w stosownych przypadkach: Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z Trackerami bezpośrednio z poziomu własnych ustawień urządzenia, na przykład poprzez zapobieganie używaniu lub przechowywaniu Trackerów. Ponadto za każdym razem, gdy korzystanie z Trackerów opiera się na zgodzie, Użytkownicy mogą wyrazić lub wycofać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w powiadomieniu o plikach cookie lub odpowiednio aktualizując takie preferencje za pomocą odpowiedniego widgetu preferencji zgody, jeśli jest dostępny. Możliwe jest również, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia, usunięcie wcześniej zapisanych Trackerów, w tym tych używanych do zapamiętania początkowej zgody Użytkownika. Inne elementy śledzące znajdujące się w pamięci lokalnej przeglądarki mogą zostać wyczyszczone poprzez usunięcie historii przeglądania. W odniesieniu do wszelkich zewnętrznych elementów śledzących, użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę za pomocą odpowiedniego linku do rezygnacji (jeśli podano), korzystając ze środków wskazane w polityce prywatności podmiotu trzeciego lub kontaktując się z podmiotem trzecim.

Lokalizowanie ustawień śledzenia

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o sposobie zarządzania plikami Cookies w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami Trackerów używanych w aplikacjach mobilnych, rezygnując z odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzenia dla urządzeń mobilnych lub ogólnie ustawienia śledzenia (Użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia i wyszukać odpowiednie ustawienie).

Właściciel

Kontaktowy e-mail: hello@zupagrafika.com

Ponieważ korzystanie z zewnętrznych modułów śledzących za pośrednictwem tej Witryny nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie odniesienia do zewnętrznych modułów śledzących należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z politykami prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie. Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność technologii śledzenia, Użytkownicy są zachęcani do skontaktowania się z Właścicielem, jeśli chcą otrzymywać dalsze informacje informacje o korzystaniu z takich technologii przez tę Witrynę.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej Witryny i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne - wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych dla właściciel. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

Jeżeli zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze nową zgodę od Użytkownika, o ile będzie to wymagane.